Κεφάλαιο 4 Ανάλυση ουσιαστικότητας

Μαθησιακοί στόχοι

 

  • Αναγνώριση της σημασίας της ανάλυσης ουσιαστικότητας (materiality analysis) στην ανάπτυξη μιας στρατηγικής προσέγγισης για την ΕΚΕ
  • Βήματα ανάλυσης ουσιαστικότητας
  • Κατανόηση των πλεονεκτημάτων της ανάλυσης ουσιαστικότητας
  • Διάγραμμα ουσιαστικότητας (materiality matrix)