Κεφάλαιο 2 Αναλυτικά εργαλεία για πρακτικές βιωσιμότητας και διεθνείς δείκτες με σκοπό τη βελτίωση των επιχειρηματικών πρακτικών και των δυνατοτήτων κλιμάκωσης

Μαθησιακοί στόχοι

 

  • Σε αυτή την ενότητα θα διερευνήσουμε το θέμα της Αξιολόγησης της Βιωσιμότητας, γιατί είναι τόσο σημαντική για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, ποιες είναι οι μέθοδοι και τα εργαλεία για την αναφορά των πρακτικών βιωσιμότητας.
  • Διατρέχοντας εργαλεία και μεθόδους για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας, θα κατανοήσουμε τα κύρια χαρακτηριστικά τους και θα προσπαθήσουμε να βρούμε τα καλύτερα για την έκθεση της επιχείρησής μας.