Κεφάλαιο 5 Χρήση της ώθησης (nudge)

Μαθησιακοί στόχοι

 

  • Κατανόηση της έννοιας των συμπεριφορικών παρεμβάσεων και της θεωρίας της ώθησης
  • Κατανόηση του βαθμού και των τρόπων με τους οποίους μπορούν οι τεχνικές ώθησης να προάγουν την ΕΚΕ
  • Ικανότητα εφαρμογής της θεωρίας της ώθησης σε περιβάλλον νεοφυούς επιχείρησης