Κεφάλαιο 5 Ενσωμάτωση της ΕΚΕ στις καθημερινές πρακτικές: παραδείγματα

Μαθησιακοί στόχοι

 

Μέσω αυτής της ενότητας, θα δείξουμε πώς η ΕΚΕ μπορεί να εφαρμοστεί στη στρατηγική της νεοφυούς επιχείρησης προκειμένου να επιτευχθούν:

  • Γνώση πρακτικών παραδειγμάτων ΕΚΕ
  • Χρήση παραδειγμάτων ως σημείων αναφοράς