Κεφάλαιο 4 Το Παγκόσμιο Πλαίσιο Βιωσιμότητας

Μαθησιακοί στόχοι

 

  • Κατανόηση των 10 αρχών του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ
  • Κατανόηση της Ατζέντας 2030 και των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης
  • Αναγνώριση της σημασίας εφαρμογής των αρχών της βιωσιμότητας σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον (ιδίως σε νεοφυείς επιχειρήσεις)