Κεφάλαιο 3 Εταιρική Βιωσιμότητα & Υπευθυνότητα

Μαθησιακοί στόχοι

 

  • Κατανόηση του νέου ρόλου των επιχειρήσεων
  • Κατανόηση των οφελών που απορρέουν από την εφαρμογή της ΕΚΕ
  • Αναγνώριση της σύνδεσης μεταξύ ΕΚΕ και Αειφορίας