Κεφάλαιο 2 Η ΕΚΕ και γιατί είναι σημαντική στο πλαίσιο των νεοφυών επιχειρήσεων

Μαθησιακοί στόχοι

 

Μέσω αυτής της ενότητας, θα εμβαθύνουμε στα διάφορα οφέλη που μπορεί να προσφέρει η ΕΚΕ στις νεοφυείς επιχειρήσεις. Έτσι, θα επιτευχθούν: 

  • Κατανόηση των οφελών και της προστιθέμενης αξίας από τη συμμετοχή σε πρακτικές ΕΚΕ
  • Αναγνώριση πιθανών τομέων και δραστηριοτήτων ΕΚΕ
  • Εξοικείωση με τις ιδιαίτερες αδυναμίες που παρουσιάζουν οι νεοφυείς επιχειρήσεις